kutyás strand Platán Hotel Zamárdi

A Platán Hotel igazi kutyabarát szálloda!

Idén egy szuper meglepetéssel készültünk nektek és a négylábú kedvenceiteknek!
A Platán Hotel vendégei ingyenesen léphetnek be a közeli frissen nyitott KUTYABARÁT STRANDRA a Mirabella Camping területén.

Házirend

I. Érkezés, bejelentkezés

 1. A Hotel területére érkező vendégek a szálláshely elfoglalása előtt kötelesek személyenként bejelentkezni. Fényképes okmányaikat regisztráció céljából munkatársainknak szíveskedjenek felmutatni.
 2. Nem EGT-állampolgárok (nem az Európai Unió, Liechtenstein, Norvégia, Izland vagy Svájc) esetében a jogszabályok (2007. évi II. törvény, és a 114/2007. Korm. rendelet) által megkívánt adattartalmat kell megadni. Ezen adatokat a Hotelnek az idegenrendészeti hatóság részére kell továbbítania.
 3. A szobákat vendégeink az érkezés napján 15.00 órától foglalhatják el.
 4. A távozás napján szobáink 10.00 óráig vehetők igénybe, és vendégeink a távozás napján 13.00 óráig tartózkodhatnak a Hotel területén, és vehetik igénybe az ott elérhető szolgáltatásokat.
 5. A megrendelt szolgáltatások díját (beleértve a szállásdíjat) érkezéskor kell megfizetni, illetve a helyszínen igénybe venni kívánt szolgáltatások díját is előre kérjük rendezni.
 6. A Hotel végleges elhagyása előtt vendégeinknek ki kell jelentkeznie a Recepción!

II. Gépjárművek

 1. A járművel érkező vendégek a Recepción történt előzetes regisztrációt követően hajthatnak be a Hotel területére, és azt akkor hagyhatják el, amennyiben aktuális kifizetéseiket rendezték.
 2. A Hotel területén a KRESZ szabályai érvényesek: TILOS az ittas vezetés; járművel való közlekedés maximum 5 km/h sebességgel megengedett.

III. Fontos tudnivalók

 1. A Recepció 9.00 – 19.00 óráig van nyitva. Korábbi kijelentkezési vagy későbbi érkezési igényét kérjük mindenféleképpen jelezzék a reservation@platan-hotel.hu email címen!
 2. A Hotel területén az éjszakai csendespihenő 23.00 – 06.00 óráig tart. Ezen időszakok alatt a többi vendég zavartalan pihenése érdekében kérjük a hangoskodás mellőzését!
 3. Az éjszakai csendespihenő megsértőit, illetve a rendbontókat, károkozókat a Hotel vezetősége jogosult – egyszeri felszólítást követően – a Hotel területéről kiutasítani.
 4. A Hotel területéről való kiutasítás esetén a már megfizetett díjakat nem térítjük vissza.
 5. Hotelünk rendezvényeknek is otthont ad. Ezekről mindig tájékoztatjuk vendégeinket a Recepción kihelyezett információs táblán. Ennek függvényében változhat ezen esetekben a csendes pihenő időpontja, illetve lehetnek a megszokottól eltérő, erősebb hanghatások (pl. zene)! Kérjük szíves megértésüket!

IV. 18 évek aluliak

 1. A Hotelben 18. életévét be nem töltött személyek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. Csoportos nyaralás esetén a kiskorúakért a kísérő pedagógusok, nagykorú csoportvezetők felelnek. Kiskorú személyek a Hotelbe önállóan csak írásos szülői engedéllyel jelentkezhetnek be. Az életkor megadása nélkül on-line foglaló és érkező kiskorúakért a Hotel nem vállal felelősséget!
 2. A játszótéri eszközök 50 kg-ig vagy legfeljebb 14 éves korig használhatók.

V. Háziállatok a Hotelben

 1. A Hotelbe csak békés természetű, félelmet nem keltő állatok hozhatók be, fizetési kötelezettség mellett.
 2. A háziállatokra vonatkozó térítési díjakat a Hotel mindenkori Árlistája tartalmazza.
 3. Házikedvencei oltási könyvét hozza magával, melyet kérésre be kell mutatni!
 4. Póráz használata kötelező!
 5. Háziállatok a játszótérre, medencébe NEM vihetők!
 6. Az állattartók kötelesek kedvenceik után rendet tartani!
 7. Négylábú vendégeink külön díj ellenében tartózkodhatnak a Hotel területén, extra takarítási díj is fizetendő a háziállatok tartózkodása miatt.
 8. Tilos az állatot a Hotel területén magára hagyni, még pórázon is!

VI. Karbantartás / berendezések / károkozás

 1. A vendég kötelezettsége a lakóegység felszerelési tárgyainak ellenőrzése. Ha eltérést, hiányt, rongálódást tapasztal, kérjük azonnal jelezze! Reklamációt utólag nem fogadunk el!
 2. A Hotel Recepciójának szolgálata kauciót kérhet (szobánként legfeljebb 15.000,- Ft). A kaució rendeltetése az okozott károk megtérítése. Amennyiben a Hotelben károkozás nem történik, a kaució összege teljes egészében a távozáskor visszajár. Amennyiben a kaució a felmerült kár megtérítését nem fedezi, a fennmaradó kár mértékét kell megtéríteni.
 3. A Hotel területén található szállásokat, berendezési és felszerelési tárgyakat rongálni TILOS! A szándékos rongálás vagy a berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést és/vagy feljelentést, valamint a Hotelből való kiutasítást von maga után. Amennyiben a károkozó személye egyértelműen nem azonosítható be, a kárért a szállás foglalója (a kiállított számla címzettje) a felelős. Abban az esetben, ha csak a távozást követően derül ki a kár okozása, vagy annak tényleges mértéke, a Kemping felhívja a kár okozóját (a kiállított számla címzettjét) a kár megtérítésére.
 4. A szobák felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás, illetve a szobák átrendezése szigorúan tilos! Az ebből fakadó cselekményekért a Hotel felelősséget nem vállal!
 5. Kérjük Önöket, hogy a felszerelési tárgyakat csak a Hotel területén belül használják! A hiányért a szállás foglalója (a kiállított számla címzettje) a felelős.

VII. Biztonság

 1. A Hotel területén elhagyott értékekért felelősséget NEM vállalunk!
 2. Ne felejtkezzen el értékei védelméről; javasoljuk a szobák nyílászáróit zárva tartani, amennyiben nem tartózkodnak annak közelében! Felhívjuk a figyelmüket, hogy értéktárgyaik védelméről első sorban Önöknek kell gondoskodni, és e körben javasoljuk utas- és vagyonbiztosítás előzetes megkötését.
 3. A Hotel elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak stb.); tűz, fertőzések és betegségek, bűncselekményből, vagy szabálysértésből fakadó, valamint a terrorista cselekmények által okozott károkért NEM vállal felelősséget!
 4. A Hotel Tűzvédelmi Szabályzata megtekinthető a Recepción, úgyszintén a Menekülési Terv, amely az egyes lakóegységekben is elhelyezésre került.
 5. Elsősegély-nyújtás a Recepción vehető igénybe. Amennyiben baleset folytán ellátásra szorul, kérjük, értesítse a Hotel személyzetét!
 6. A Hotel szolgáltatásainak igénybevétele mindenkinek a saját felelősségére történik. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a rendeltetésszerű használatra, és arra, hogy 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyeletével használhatnak bizonyos eszközöket, berendezéseket!
 7. A medence és játszótér használatára vonatkozó szabályok az eszközök mellett kerültek elhelyezésre.

VIII. Környezetvédelem

 1. Hotelünk a Balaton fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme.
 2. A Hotel területén szemetelni TILOS! Gondoljanak a következő vendégekre is, szálláshelyüket távozáskor tisztán hagyják el! Kérjük a hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekben helyezzék el!
 3. A szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratokkal ellátott szemetestárolókba más jellegű hulladék NEM helyezhető! A veszélyes hulladék (pl.: elhasznált akkumulátor, szárazelem stb.) leadásáról érdeklődjön a Recepción.
 4. Amennyiben járművéből benzin- vagy olajfolyást észlel, kérjük azonnal jelezze a Recepción!
 5. Kérjük óvják a Hotelben található növényeket, bokrokat! Ágaikat, hajtásaikat ne törjék, ne vágják le (amennyiben ezek zavarnák Önt, kérjük szóljon a Recepción), a csemetéket ne tapossák le, parkolás során figyeljenek a parkolót szegélyező növényekre!
 6. SZIGORÚAN TILOS a fákba szöget verni, ételmaradékot, szennyező anyagot a növényzetre önteni. Árkot, gödröt ásni ideiglenes jelleggel sem megengedett!

IX. Fürdés

 1. 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett tartózkodhat a vízben. A gyermekért a szülők, a felnőtt kísérők felelősek.
 2. A fürdőhelyen tartózkodás során a saját és mások testi épségére mindenkinek kötelező ügyelni.
 3. Fürdeni, a vízben vagy a napon tartózkodni mindenki a saját felelősségére köteles, azzal, hogy mások testi épségét vagy egészségét, pihenését nem zavarhatja vagy veszélyeztetheti.
 4. A fürdőhelyet nem látogathatja:
 • lázas-, gyomor-, bélrendszeri és fertőző bőrbetegségben szenvedő,
 • görcsös állapottal vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő,
 • nagy kiterjedésű kóros elváltozással sújtott,
 • ittas vagy kábítószer hatása alatt álló
  személy.

X. Dohányzás

 1. Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad. Kérjük a dohányzás mellőzését szobáinkban, közösségi helyiségekben és a Recepción!
 2. Kérjük dohányzó vendégeinket, hogy fokozottan ügyeljenek a nemdohányzókra! Ennek érdekében a csikket, egyéb hulladékot – tűz- és környezetvédelmi okokból – megfelelő módon helyezzék el a szeméttárolóban, hogy a Hotel mind esztétikai, mind biztonsági szempontból megfelelhessen elvárásaiknak.

XI. Fotózás, képek készítése

 1. A Hotelben fotó- és videófelvételek csak úgy készülhetnek, ha az azon szereplő személyek ebbe beleegyeztek. Minden vendégünk figyelmét felhívjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.
 2. Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a Hotel területén megrendezésre kerülő eseményeken, rendezvényeken a Hotel megbízottai jogosultak kép- és hangfelvételek készítésére. Ezen személyeknek erre a Hotel adott felhatalmazást, annak érdekében, hogy az elkészült felvételeket marketing célból felhasználja. Igyekszünk úgy eljárni, hogy a lehető legkevésbé legyen bárki és bármi beazonosítható, de ezt teljes mértékben nem tudjuk elkerülni. Ezért a Házirend elfogadásával egyidejűleg úgy tekintjük, hogy ezen felvételek elkészítése ellen nem emelt kifogást. Természetesen mind a felvételek készítésekor, mind azok felhasználása során bármikor megtilthatja az Önt ábrázoló képek további felhasználását (ez esetben azokat vagy eltávolítjuk, vagy technikai eszközzel Önt felismerhetetlenné tesszük).
 3. Felhívjuk a figyelmét, hogy drónok, egyéb távirányítású repülő eszközök használata a Hotel területén vagy annak „légterében” nem megengedett.

XII. Elsősegély / orvosi ellátás

 1. Orvosi ügyelet Siófok településen működik, további tájékoztatást ezzel kapcsolatban a Recepción kaphat. Kollégáink az esetlegesen felmerülő problémák kapcsán segíteni tudnak.
 2. Elsősegély nyújtó hely: a Recepció. A segélynyújtó helyen mentődoboz áll rendelkezésre. A segélyhelyről a további segélyszervezetek telefonon történő elérése térítésmentesen vehető igénybe. A segélytelefonszámok (104: mentők, 112: Általános segélyhívó) jól látható helyen kifüggesztésre kerültek.

XIII. Ami a Hotelben nem megengedett

 1. Másokat zavaró tevékenység folytatása (látvány, megjelenés, zaj stb.)
 2. A csendes pihenő megzavarása.
 3. A Hotelbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amelyek mások testi épségét veszélyeztethetik, mások nyaralását vagy közízlést zavarhatják.
 4. Olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek vagy személyek megsértését eredményezhetik.
 5. A Hotelben tilos autót mosni, motorolajat cserélni és hasonló tevékenységet végezni a Hotel vezetőségének engedélye nélkül.
 6. Amennyiben valamely vendégünk olyan magatartást tanúsít, amely mások pihenését nagy mértékben zavarja, vagy a Hotel vagy mások javaiban kárt okoz, és ezt felszólítás után sem hagyja abba, akkor rendőri intézkedést kérünk. Ebben az esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy az adott vendéget a Hotelből kiutasítsuk. Ebben az esetben a már megfizetett díjakat nem térítjük vissza.

XIV. Vendégeink érdekében

 1. A Hotel teljes személyzete jogosult a Házirend betartását figyelemmel kísérni és a vendégek figyelmét erre felhívni.
 2. A Házirendben nem szabályozott árakra a Hotel mindenkori Árlistája vonatkozik, mely a Recepción kerül elhelyezésre. Eltérés esetén valamennyi esetben az Árlista rendelkezéseit kell alapul venni.
 3. Amennyiben a Hotel valamely szolgáltatásával, vagy más lakók viselkedésével kapcsolatban panasszal kíván élni, ezt a Recepción teheti meg személyesen, a Vásárlók Könyvébe való bejegyzéssel, vagy e-mailben a reservation@platan-hotel.hu címen.

Kérjük Önöket tartsák be a házirendet annak érdekében, hogy minden vendégünk jól érezze magát és szívesen térjen vissza hozzánk!Minden kedves vendégünknek kellemes pihenést kívánunk!

A Hotel Platán Vezetősége